Visie en Beleid

Het beleidskader voor het natuurterrein Curringherveld heeft drie lagen:

Binnen dit beleidskader probeert de stichting Curringherveld, d.m.v. de beheerovereenkomst met Staatsbosbeheer en de adoptieovereenkomst met basisschool SBS de Groene Borg, invulling te geven aan haar werkdoelstellingen:

In het Gebiedsplan Groningen zijn de begrenzingen van de (agrarische) natuurgebieden in het kader van de EHS aangewezen om uitvoering te geven aan het bijbehorende landelijk subsidiestelsel.

Op de website Informatiepunt Groningen is na te gaan wat het Gebiedsplan Groningen voor onze regio betekent.

Het blok 'Kornhorn', gelegen tussen de Provincialeweg, de Noordwijkerweg, de Leidijk en de Witsreed heeft een begrensde omvang van 56 hectare, het bodemtype hogere zandgronden en als hoofdfunctie Natuur, zodat hierop uiteindelijk enkel de SN van toepassing zal zijn. De provincie wil de EHS uiterlijk in 2018 volledig gerealiseerd zien. In Kornhorn is nu in feite nog maar 6 hectare grond (circa 10%) verworven door Staatsbosbeheer: het huidige Curringherveld. Het lag voor de hand dat Staatsbosbeheer t.z.t ook de overige gronden in 'Kornhorn' zou verwerven. Maar ten gevolge van nieuw landelijk beleid wordt sinds 2006 ook aan particulieren de gelegenheid geboden om eigenaar en beheerder van gronden in de EHS te worden. Voor het Curringherveld houdt dit in dat Staatsbosbeheer geen nieuwe aankopen kan realiseren. Daarmee kwam C&HEK voor de vraag te staan 'hoe gaan wij nu verder'?

Bijna 5 jaar na het aangaan van de beheersovereenkomst met Staatsbosbeheer kunnen we zeggen dat we veel tot stand hebben gebracht; we hebben, mede aan de hand van Staatsbosbeheer, ervaring opgedaan met de praktijk van het natuurbeheer met een grote inzet van vrijwilligers en belangrijke support van de gemeente. Daarom hebben we onze plannen op 30 april 2006 per brief voorgelegd aan het provinciaal bestuur met de vraag om ons als 'natuurbeherende organisatie' te willen zien, aan wie gronden (in beheer) kunnen worden aangeboden, zoals dat voorheen ook bij Staatbosbeheer het geval was. In een vergadering hierover op 27 juni 2006 heeft de provincie zeer positief gereageerd.

Bovendien hebben we het provinciaal bestuur de vraag voorgelegd om de huidige pakketten in het Programma Beheer uit te kunnen breiden met heide, akker en bos, om daarmee ook uitvoering kunnen geven aan de cultuurhistorische elementen in onze gebiedsvisie. In het Curringherveld hebben we overigens nu al heide gerealiseerd en 'historische' akkers in gebruik genomen. De provincie liet hierop weten dat zulke uitbreidingen door C&HEK aangevraagd ontvankelijk zijn als de betreffende gronden zijn verworven dan wel door particulieren aan de werkgroep in beheer worden gegeven.

Maar, als C&HEK ook zelf gronden moet kunnen verwerven en/of beheren zou de bestaande juridische structuur (waarin C&HEK een werkgroep is van de vereniging het Plaatselijk Belang) dit niet toelaten; hiertoe zouden we eigenlijk een stichtingsvorm moeten kiezen. Op 22 maart 2006 werd deze omvorming in het bestuur van het Plaatselijk Belang Kornhorn besproken en hebben we hiervoor unaniem groen licht gekregen.

Onderstaand een fraaie 'helikopterview' van Kornhorn en het achterliggende EHS gebied met het besloten houtsingellandschap (foto 9 oktober 2004):

N.b. Klik voor een vergroting op: Kornhorn in vogelvlucht.

print